Ruim aanbod aan assessments

Gericht op zowel het individu als op teams.

Privacystatement

1. Algemeen
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen The College Development Centre.

2. Omgaan met privacygevoelige gegevens
De medewerkers van The College Development Centre en de door haar ingehuurde derden behandelen alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en dragen er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

The College Development Centre zorgt dat slechts die gegevens geregistreerd worden, die noodzakelijk zijn om juist, tijdig en volledig de met de werkgever gesloten overeenkomsten uit te voeren. In de registratie worden dus niet meer gegevens opgenomen dan voor het doel van de registratie noodzakelijk is.

The College Development Centre draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

The College Development Centre is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet bescherming persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

3. Beheer van privacygevoelige gegevens
The College Development Centre draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de registratie tegen verlies, aantasting van de daarin opgenomen gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

De beheerder van de persoonsregistratie is de directeur van The College Development Centre voor de wijze van bewaren en de applicatiebeheerder voor het beheer van de geautomatiseerde (medische en niet medische) bestanden.

4. Rechten van geregistreerden en gebruik van persoonsgegevens
Indien andere doelen dan hierboven genoemd een doelstelling van de registratie vormen, informeert de houder de geregistreerde vooraf omtrent de aard van de gegevens, die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, tenzij er sprake is van een rapportage aan een werkgever waarbij de persoonsgegevens niet meer herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen.

5. Beheer medische gegevens vallend onder het beroepsgeheim
Alle gegevens die de (freelance) psycholoog van The College Development Centre uit hoofde van zijn uitoefening van zijn beroep aangaande cliënt bekend maakt, evenals zijn conclusies, vallen onder het medische beroepsgeheim. Dit geldt ook voor eventuele schriftelijke gegevens die hij ontvangt van collega psychologen. Alle gegevens vallend onder het medische beroepsgeheim worden door de (freelance) psycholoog van The College Development Centre bewaard in een medisch dossier dat zodanig gearchiveerd wordt, dat de psycholoog zijn verantwoordelijkheid voor het beroepsgeheim kan waarmaken.

6. Gegevensverstrekking aan derden
Voor het verstrekken van informatie aan derden dient er de gerichte schriftelijke toestemming te zijn van de cliënt. Deze schriftelijke toestemming dient gericht te zijn aan de psycholoog c.q. het secretariaat van The College Development Centre.

De gegevensverstrekking vindt niet plaats, voor zover het belang van die gegevensverstrekking niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van degene op wie de gegevens betrekking hebben.

Aan een verzoek om gegevens wordt niet voldaan indien en voor zover kennelijk meer wordt gevraagd dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan de verzoeker opgedragen taak.

Aan een verzoek om gegevens wordt niet voldaan indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de verzoeker deze gegevens na ontvangst zodanig zal behandelen dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene onevenredig zal worden geschaad.

Op een verzoek om gegevens waarin dit reglement niet voorziet of waarin de toepassing van dit reglement tot vragen leidt wordt beslist door de directeur van The College Development Centre.

Ten allen tijde dient de psycholoog zorgvuldig af te wegen welke gegevens hij/zij verstrekt en welke niet.

7. Toegankelijkheid gegevens medewerkers
Alleen die medewerkers binnen de organisatie hebben toegang tot de persoonsgebonden gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun beroepsuitoefening.

Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht terzake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennis genomen.

Derden die door The College Development Centre worden ingehuurd hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via de contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

8. Inzagerecht
De cliënt of zijn gemachtigde kan het medische dossier op ieder gewenst moment inzien. Wel dient cliënt zich daartoe te kunnen legitimeren. Indien cliënt slechts behoefte heeft aan een afschrift van een bepaalde rapportage, of specifieke medische stukken kan hij/zij daartoe een gericht schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van naam, adres en geboortedatum van de cliënt en voorzien zijn van een handtekening van cliënt zelf.

9. Correctierecht
Gegevens die volgens de cliënt feitelijk onjuist zijn of niet terzake doende zijn zal de psycholoog van The College Development Centre als hij de visie van cliënt deelt desgevraagd corrigeren. Bij verschillen in perceptie kan de cliënt zijn visie aan het dossier toevoegen. De cliënt kan desgewenst afschriften van alle documenten uit het medische dossier verkrijgen. Het medische dossier is echter eigendom van The College Development Centre.

10. Vernietiging dossier
The College Development Centre is gehouden de documenten in het (medische) dossier gedurende een termijn van 15 jaar te bewaren.

Indien een cliënt vernietiging wenst van het op hem betrekking hebbende dossier(of een deel daarvan), dient dit in beginsel te geschieden, ook indien de bewaartermijn van vijftien jaar nog niet is verstreken. Alleen in situaties waarin een wettelijk voorschrift zich hiertegen verzet of het bewaren van aanmerkelijk belang is voor een ander dat de cliënt hoeft The College Development Centre hier geen gevolg aan te geven.

Na vernietiging wordt de geregistreerde hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

11. Klachten
Indien de houder een uit dit reglement voortvloeiende verplichting niet nakomt kan de geregistreerde werkgever of werknemer zich met een klacht tot de directeur wenden. Een dergelijk klacht wordt behandeld overeenkomstig de door de houder vastgestelde klachtenprocedure.

12. Beveiliging van persoonsgegevens
Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd. De gegevens worden conform de beveiligingsvoorschriften van The College Development Centre beveiligd.

13. Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze websitesite is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Voor advies op maat kunt u altijd geheel vrijblijvend contact op nemen met één van onze consultants.

NEEM CONTACT OP